[Novus Bevo BRAVO/Benetnasch] Instantly killed by everything